អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    សម្លាប់​អំពើ​បាប

    «ការ​អធិស្ឋាន និង​ការ​នៅ​តែ​បន្ត​ធ្វើ​បាប​នឹង​មិន​អាច​នៅ​ក្នុង​ដួង​ចិត្ត​តែ​មួយ​បាន​ឡើយ។ មាន​ការ​ពីរ​យ៉ាង​ដែល​អាច​នឹង​កើត​ឡើង៖ សេចក្ដី​អធិស្ឋាន​នឹង​សម្លាប់​អំពើ​បាប ឬ​ក៏​អំពើ​បាប​នឹង​សម្លាប់​សេចក្ដី​អធិស្ឋាន។»
    (J.C. Ryle)
    អាន​បន្ថែម