អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ការប្រារព្ធ​ពិធី​បុណ្យ​ណូអែល

    បន្ទាប់​មិន​យូរ​ប៉ុន្មាន​ក្រោយ​ពេល​នោះ សេចក្ដី​ភ័យខ្លាច និង​សេចក្តី​អាម៉ាស់​បាន​ចូល​មក​ក្នុង​ផែនដី​នេះ។ ដោយសារ​អំពើ​បាប សេចក្តី​ស្លាប់​ក៏​បាន​ចូល​មក​ក្នុង​ផែនដី​នេះ​ផង​ដែរ។ More