អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    អធិស្ឋាន​ឲ្យ​បាន​ច្រើន

    «ចូរ​ត្រួតត្រាយ​ផ្លូវ​របស់​លោក​អ្នក​ដោយ​អធិស្ឋាន​ឲ្យ​បាន​ច្រើន នោះ​ព្រះ​អង្គ​នឹង​បើក​សម្ដែង​ឲ្យ​លោក​អ្នក​ស្គាល់​ផ្លូវ​ជា​មិន​ខាន។»​ (John Wesley) More