អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    អត្ថន័យ​នៃ​ការ​ពេញ​ដោយ​ព្រះ​វិញ្ញាណ

    ចូរ​និយាយ​អំពី​ព្រះ​យេស៊ូវ​ទៅ​កាន់​អ្នក​ដទៃ។ ចូរ​រំឭក​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក​ពី​ដំណឹង​ល្អ ដោយ​ច្រៀង​ទំនុក​​ដែល​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​ក្ដី​ស្រឡាញ់​របស់​យើង​កាន់​តែ​មាន​ភាព​រស់​រវើក​ជាង​មុន។ More

  • in

    ចេះ​អរ​ព្រះគុណ

    «ពេល​ដែល​យើង​កាន់​តែ​យល់​ពី​ការ​គ្រប់​គ្រង​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់ នោះ​យើង​ក៏​នឹង​កាន់​តែ​ចេះ​អរ​ព្រះ​គុណ​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ពេល​យើង​អធិស្ឋាន។» (R.C. Sproul) More