អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ផល​ផ្លែ​នៃ​ពន្លឺ

    «ដ្បិត​ផល​ផ្លែ​នៃ​ពន្លឺ នោះ​មាន​នៅ​ក្នុង​គ្រប់​ទាំង​កិរិយា​ល្អ សេចក្ដី​សុចរិត​នឹង​សេចក្ដី​ពិត» (អេភេសូរ ៥:៩) More