អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ផុស​ឡើង

    «ក្ដី​អំណរ​របស់​យើង​មិន​ផុស​ឡើង​ចេញ​ពី​ការ​ដែល​ព្រះ​យេស៊ូវ​ប្រទាន​នូវ​អ្វី​ដែល​យើង​ចង់​បាន​នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​ចេញ​ពី​ការ​ដែល​យើង​ចង់​បាន​ព្រះ​យេស៊ូវ​វិញ។» (Jon Bloom) អាន​បន្ថែម