អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ឥន្ធធនូ

    «គឺយើងដាក់ឥន្ធធនូរបស់យើងនៅក្នុងពពក ហើយឥន្ធធនូនេះនឹងបានជាទីសម្គាល់នៃសេចក្ដីសញ្ញា ដែលយើងបានតាំងជាមួយផែនដី។»​(លោកុប្បត្តិ ១៩:៣ គកស) អាន​បន្ថែម