អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ទ្រង់​សណ្ឋិត​លើ​អ្នក​រាល់​គ្នា

    «បើ​សិន​ជា​គេ​តិះដៀល​អ្នក​រាល់​គ្នា ដោយ​ព្រោះ​ព្រះគ្រីស្ទ នោះ​មាន​ពរ​ហើយ ពី​ព្រោះ​ព្រះវិញ្ញាណ​ដ៏​មាន​សិរីល្អ គឺ​ជា​ព្រះវិញ្ញាណ​នៃ​ព្រះ ទ្រង់​សណ្ឋិត​លើ​អ្នក​រាល់​គ្នា​ហើយ» (១ពេត្រុស ៤:១៤) អាន​បន្ថែម