អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ​ឃើញ​ព្រះ​ភក្ត្រ​ទ្រង់

    «ដ្បិត​ព្រះ​យេហូវ៉ា​ទ្រង់​សុចរិត ទ្រង់​ក៏​ស្រឡាញ់​សេចក្ដី​សុចរិត​ដែរ មនុស្ស​ទៀង​ត្រង់​នឹង​បាន​ឃើញ​ព្រះ​ភក្ត្រ​ទ្រង់ ។» (ទំនុកតម្កើង ១១:៧) More