អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  បន្ទាប​ខ្លួនឬក៏​អំនួត

  «ព្រះជាម្ចាស់​ជា​អ្នក​បញ្ចេញ​ព្រះវិញ្ញាណ​បណ្តាលឲ្យ​តែង​ព្រះគម្ពីរ​​ដើម្បីប្រយោជន៍​សម្រាប់​លោកអ្នកក្នុងការ​បង្រៀន ការ​រំឭក​ឲ្យ​ដឹង​ខ្លួន ការ​កែ​តម្រង់ និង​ការ​បង្ហាត់​ខាង​ឯ​សេចក្ដី​សុចរិត។» អាន​បន្ថែម

 • in

  អនុញ្ញាត​ឲ្យ​

  «នៅ​ពេល​ណា​ដែល​យើង​ចង់​មាន​អំនួត ចូរ​យើង​ប្ដេជ្ញា​ចិត្ត​ថា​យើង​នឹង​មិន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​វា​រស់​ឡើយ ហើយ​ចូរ​ឲ្យ​យើង​រត់​ទៅ​ឯ​ព្រះ​លោហិត​របស់​ព្រះ​គ្រីស្ទ ដើម្បី​ឲ្យ​យើង​អាច​នឹង​សម្លាប់​អំនួត​នោះ​បាន។» (Charles Spurgeon) អាន​បន្ថែម

 • in

  ឥត​ប្រយោជន៍

  «ចូរ​កុំ​ធ្វើ​អ្វី​ដោយ​ការ​ប្រជែង​ ឬ​ដោយ​ចិត្ដ​អំនួត​ឥត​ប្រយោជន៍​ឡើយ​ ផ្ទុយ​ទៅ​វិញ​ ចូរ​បន្ទាប​ខ្លួន​ទាំង​គិត​ថា​ អ្នក​ដទៃ​ប្រសើរ​ជាង​ខ្លួន​ឯង។» (ភីលីព ២:៣) អាន​បន្ថែម

 • in

  ការ​បន្ទាបខ្លួន

  ការ​ជាប់​ក្នុង​អំពើ​បាប​ដែល​អាច​បន្ទាបខ្លួន​ខ្ញុំ នោះ​ប្រសើរ​ជាង​ការ​មាន​តួនាទី​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ខ្ញុំ​មាន​អំនួត​ទៅ​ទៀត។ អាន​បន្ថែម