អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    សេចក្ដី​ចៅរ៉ៅ

    «ចូរ​ប្រព្រឹត្ត​នឹង​គ្នា​ដោយ​សេចក្ដី​ចៅរ៉ៅ ឥត​មាន​ត្អូញ​ត្អែរ​ឡើយ» (១ពេត្រុស ៤:៦) More