អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    បន្ទាប​ខ្លួន

    «ចូរ​បន្ទាប​ខ្លួន​នៅ​ចំពោះ​ព្រះ​អម្ចាស់ នោះ​ទ្រង់​នឹង​តម្កើង​អ្នក​រាល់​គ្នា​ឡើង។» ​(យ៉ាកុប ៤:១០) More