អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ធំជាង​អំណាច

    «គ្មាន​ការ​ល្បងល​ណា​ធំ​ជាង​អំណាច​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ទេ ហើយ​ក៏​គ្មាន​ការ​ទាស់​ប្រឆាំង​ណា​ធំ​ជាង​អំណាច​របស់​ទ្រង់​ដែរ។» (Steven Lawson) More