អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    កុំ​ងាក​បែរ

    «កុំឲ្យងាកបែរទៅខាងស្ដាំ ឬខាងឆ្វេងឡើយ ត្រូវឲ្យជើងឯងចៀសចេញពីសេចក្ដីអាក្រក់វិញ»។ (សុភាសិត ៤:២៧) More