អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  ជំនួសខ្ញុំ

  «ខ្ញុំ​រស់​ក្នុង​សាច់​ឈាម​ឥឡូវ​នេះ នោះ​គឺ​រស់ ដោយ​ជំនឿ ជឿ​ដល់​ព្រះ​រាជ​បុត្រា​នៃ​ព្រះ ដែល​ទ្រង់​ស្រឡាញ់​ខ្ញុំ ក៏​បាន​ប្រគល់​ព្រះ​អង្គ​ទ្រង់​ជំនួស​ខ្ញុំ​ហើយ។» (កាឡាទី ២:២០) More

 • ស្រឡាញ់

  in

  ជឿ​លើ​ខ្ញុំ

  «ឯ​អស់​អ្នក​ដែល​នៅរស់​ ហើយ​ជឿ​លើ​ខ្ញុំ​ អ្នក​នោះ​នឹង​មិន​ស្លាប់​អស់កល្ប​ជានិច្ច​ តើ​អ្នក​ជឿ​សេចក្ដី​នេះទេ»។ (យ៉ូហាន ១១:២៦ គគខ) More

 • in

  បទ​គម្ពីរ

  «គ្រប់​ទាំង​បទ​គម្ពីរ គឺ​ជា​ព្រះ​ទ្រង់​បាន​បញ្ចេញ​ព្រះ​វិញ្ញាណ​បណ្ដាល​ឲ្យ​តែង​ទេ ក៏​មាន​ប្រយោជន៍​សម្រាប់​ការ​បង្រៀន ការ​រំឭក​ឲ្យ​ដឹង​ខ្លួន ការ​ប្រដៅ​តម្រង់ នឹង​ការ​បង្ហាត់​ខាង​ឯ​សេចក្ដី​សុចរិត»។ (២ធីម៉ូថេ ៣:១៦​ ) More

 • in

  អស់​ពី​ចិត្ត

  «ចូរ​ទី​ពឹង​ដល់​ព្រះ​យេហូវ៉ា​ឲ្យ​អស់​អំពី​ចិត្ត កុំ​ឲ្យ​ពឹង​ផ្អែក​លើ​យោបល់​របស់​ខ្លួន​ឡើយ។» (សុភាសិត ៣:៥) More

 • in

  ពួក​រើស​តាំង​

  «តើ​អ្នក​ណា​នឹង​ចោទ​ប្ដឹង​ពី​ពួក​រើស​តាំង​របស់​ព្រះ​បាន ដ្បិត​គឺ​ជា​ព្រះ​ហើយ ដែល​ទ្រង់​រាប់​គេ​ជា​សុចរិត។» (រ៉ូម ៨:៣៣)​​ More

 • in

  ពេល​មាន​អាសន្ន

  «នៅ​ពេល​មាន​អាសន្នខ្ញុំ​ស្រែក​អង្វរ​ព្រះអម្ចាស់ហើយ​ព្រះអង្គ​ក៏​ឆ្លើយ​តប​មក​ខ្ញុំ​វិញ។» (ទំនុកតម្តើង ១២០:១​ គខប) More

 • in

  ពន្លឺដ៏ពិត

  «ឯ​ពន្លឺ​ដ៏​ពិត នោះ​គឺ​ជា​ពន្លឺ​ដែល​បំភ្លឺ​ដល់​មនុស្ស​ទាំង​អស់ ដែល​កើត​មក​ក្នុង​លោកីយ។» (យ៉ូហាន ១:៩) More

 • in

  ចេញ​ជា​បរិសុទ្ធ

  «សូម​ញែក​គេ​ចេញ​ជា​បរិសុទ្ធ ដោយ​សារ​សេចក្ដី​ពិត​របស់​ទ្រង់ ឯ​សេចក្ដី​ពិត គឺ​ជា​ព្រះ​បន្ទូល​របស់​ទ្រង់។» (យ៉ូហាន ១៧:១៧) More

Load More
Congratulations. You've reached the end of the internet.