អត្ថបទទៀត

 • Trending

  in

  ចុះចូលចំពោះប្តី

  «ស្ត្រី​រាល់​គ្នា​អើយ ចូរ​ឲ្យ​ចុះ​ចូល​ចំពោះ​ប្តី​ខ្លួន ដូច​ជា​ចុះ​ចូល​នឹង​ព្រះអម្ចាស់​ដែរ។» (អេភេសូរ ៥:២២) More

 • in

  ចូរអរ​សប្បាយ​

  «ចូរ​អរ​សប្បាយ ក្នុង​ព្រះអម្ចាស់​ជានិច្ច ខ្ញុំ​ប្រាប់​ម្តង​ទៀត​ថា ចូរ​អរ​សប្បាយ​ឡើង។» (ភីលីព ៤:៤) More

 • in

  កាន់តែ​ចំណាយ​ពេល

  «កាល​ណា​យើង​កាន់​តែ​ចំណាយ​ពេល​អធិស្ឋាន នោះ​យើង​ក៏​នឹង​កាន់​តែ​ចង់​ចំណាយ​ពេល​អធិស្ឋាន​ថែម​ទៀត។» (Bonnie McKernan) More

 • in

  បាន​ស្រឡាញ់​យើង

  «យើង​ប្រតិបត្តិ​តាម​បញ្ញត្តិ​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់ គឺ​មិន​មែន​មក​ពី​យើង​ចង់​ឲ្យ​ព្រះ​អង្គ​ស្រឡាញ់​យើង​នោះ​ទេ តែ​មក​ពី​ទ្រង់​បាន​ស្រឡាញ់​យើង​នៅ​ក្នុង​ព្រះ​គ្រីស្ទ​ជាមុន​រួច​ទៅ​ហើយ។» (Jerry Bridges) More

 • ស្រឡាញ់ អស្ចារ្យ

  in

  ព្រះ​ជាម្ចាស់​ជួយ

  «អស់​អ្នក​ណា​ដែល​លើក​តម្កើង​ខ្លួន នោះ​នឹង​ត្រូវ​បន្ទាប​ចុះ ហើយ​អស់​អ្នក​ណា​ដែល​បន្ទាប​ខ្លួន នោះ​នឹង​ត្រូវ​បាន​លើក​តម្កើង​វិញ»។ More

 • in

  ពួក​រើស​តាំង​

  «តើ​អ្នក​ណា​នឹង​ចោទ​ប្ដឹង​ពី​ពួក​រើស​តាំង​របស់​ព្រះ​បាន ដ្បិត​គឺ​ជា​ព្រះ​ហើយ ដែល​ទ្រង់​រាប់​គេ​ជា​សុចរិត។» (រ៉ូម ៨:៣៣)​​ More

 • in

  ពេល​មាន​អាសន្ន

  «នៅ​ពេល​មាន​អាសន្នខ្ញុំ​ស្រែក​អង្វរ​ព្រះអម្ចាស់ហើយ​ព្រះអង្គ​ក៏​ឆ្លើយ​តប​មក​ខ្ញុំ​វិញ។» (ទំនុកតម្តើង ១២០:១​ គខប) More

 • in

  ការ​ខ្ជះខ្ជាយ

  «ពេល​ដែល​យើង​មិន​ចំណាយ​ពេល​អធិស្ឋាន នោះ​មាន​ន័យ​ថា យើង​កំពុង​ខ្ជះខ្ជាយ​ពេលវេលា​ហើយ!។»​​ ​​(Iain Murray) More

Load More
Congratulations. You've reached the end of the internet.
Back to Top