អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    កង់សារគួរ

    «តើ​ការ​អធិស្ឋាន​ជា​ចង្កូត ឬ​ក៏​ជា​កង់​សារគួរ​របស់​លោកអ្នក?» (Corrie Ten Boom) More