អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    បាន​សម្រេច​មក

    «ដ្បិត​ក្រឹឹត្យ​វិន័យ​ទាំង​មូល បាន​សំម្រេចមក​ក្នុង​ពាក្យ​តែ​១​ម៉ាត់​នេះ​ថា «‍ចូរ​ឯង​ស្រឡាញ់​អ្នក​ជិត​ខាង ដូច​ខ្លួន​ឯង។​» (កាឡាទី ៥:១៤) អាន​បន្ថែម