អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    គ្រប់​គ្រាន់​ហើយ

    មាន​តែ​ព្រះ​បន្ទូល​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​មួយ​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​អាច​​បង្រៀន​យើង​ឲ្យ​ស្គាល់​ពី​តួនាទី និង​ពី​ទិសដៅ​នៃ​ក្រុម​ជំនុំ​ឲ្យ​បាន​គ្រប់​គ្រាន់។ អាន​បន្ថែម