អត្ថបទថ្មីៗ

  • in ,

    ចម្លើយ​អំពីកូវីដ-១៩

    តើ​ហេតុអ្វី​បាន​ជា​មាន​វីរុស​កូវីដ-១៩? ពីព្រោះ​វា​ជា​ព្រះ​ហឫទ័យ​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ក្នុង​ការ​ឲ្យ​វា​កើត​មាន (ទំនុកតម្កើង ១១៥:៣; អេភេសូរ ១:១១)។ អាន​បន្ថែម

  • in

    ការ​សញ្ជឹងគិត

    «ការ​សញ្ជឹងគិត​របស់​ទូលបង្គំ​លើ​អ្វីៗ​ដែល​ព្រះ​អង្គ​បាន​បង្កើត បាន​បង្ក​ឲ្យ​ទូលបង្គំ​មាន​សំណួរ។ ភាព​ស្រស់​ស្អាត​របស់​វា​បាន​ផ្ដល់​ចម្លើយ។» (Saint Augustine) អាន​បន្ថែម