អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    តម្រូវការ & ចំណង់ចិត្ត

    «ទោះបើ​យើង​ចូល​ចិត្ត​ឬ​មិន​ចូល​ចិត្ត ក៏​ព្រះ​ជាម្ចាស់​នៅ​មាន​ចំណង់​ចិត្ត​ក្នុង​ប្រទាន​នូវ​អ្វី​ដែល​យើង​ត្រូវការ មិនមែន​ឲ្យ​នូវ​អ្វី​ដែល​យើង​គិត​ថា​យើង​ចង់​បាន​ឥឡូវ​នេះ​នោះ​ទេ។» (C.S. Lewis) អាន​បន្ថែម