អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    តើ​ទំនាក់​ទំនង​របស់​ខ្ញុំ​ជា​មួយ​នឹង​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ល្អ​ដែរ​ឬ​ទេ?

    នេះ​គឺ​ជា​សារ​មួយ​ដែល​យើង​បាន​ទទួល៖ «ជម្រាប​សួរ​លោក​គ្រូ! នាង​ខ្ញុំ​ឈ្មោះ ម៉ារា ហើយ​ខ្ញុំ​នៅ​ក្មេង​ទេ ប៉ុន្តែ​ខ្ញុំ​ដឹង​ថា ជំនឿ​របស់​ខ្ញុំ​ក៏​នៅ​តែ​សំខាន់ ទោះ​បី​ខ្ញុំ​នៅ​ក្មេង​ក៏​ដោយ។ ខ្ញុំ​ដឹង​ថា ខ្ញុំ​មាន​ទំនាក់​ទំនង​ជា​មួយ​នឹង​ព្រះ​ជាម្ចាស់ ហើយ​ថា​ខ្ញុំ​អាច​អធិស្ឋាន​ទៅ​កាន់​ព្រះ​អង្គ និង​ទុក​ចិត្ត​លើ​ព្រះ​អង្គ​បាន ប៉ុន្តែ​ពេល​ខ្លះ​ខ្ញុំ​ពិបាក​ក្នុង​ការ​ស្ទង់​ស្ទាប​ទំនាក់​ទំនង​នេះ​ណាស់។ អ្វី​ដែល​ខ្ញុំ​ចង់​សួរ​គឺ​ថា តើ​មាន​របៀប​ណា​ដែល​ខ្ញុំ​អាច​ដឹង​ថា ទំនាក់​ទំនង​របស់​ខ្ញុំ​ជា​មួយ​នឹង​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ល្អ​ដែរ​ឬ​ទេ? ខ្ញុំ​មិន​ទាន់​បាន​ប្រឈម​មុខ​ជា​មួយ​នឹង​ការ​លំបាក ដែល​នាំ​ឲ្យ​ខ្ញុំ​មាន​មន្ទិល​សង្ស័យ​លើ​ជំនឿ​របស់​ខ្លួន​នៅ​ឡើយ​ទេ។ ខ្ញុំ​ដឹង​ថា ខ្ញុំ​ក៏​នឹង​ត្រូវ​ឆ្លង​កាត់​ពេល​លំបាក​នោះ​ដែរ ប៉ុន្តែ​តើ​មាន​របៀប​ណា​ដែល​អាច​ជួយ​ឲ្យ​ខ្ញុំ​ដឹង​ថា​ខ្ញុំ​កំពុង​តែ​ដើរ​នៅ​ក្នុង​កន្លង​ដ៏​ត្រឹម​ត្រូវ​ដែរ​ឬ​ទេ? សូម​អរគុណ»។ អាន​បន្ថែម

  • in

    តើ​ទំនាក់​ទំនង​របស់​ខ្ញុំ​ជា​មួយ​នឹង​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ល្អ​ដែរ​ឬ​ទេ?

    នេះ​គឺ​ជា​សារ​មួយ​ដែល​យើង​បាន​ទទួល៖ «ជម្រាប​សួរ​លោក​គ្រ […] អាន​បន្ថែម