អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ជាថ្ម​ដា

    «ចូរ​ទុក​ចិត្ត​ដល់​ព្រះ​យេហូវ៉ា​ជា​ដរាប​ចុះ ដ្បិត​ព្រះ​ដ៏​ជា​ព្រះ​យេហូវ៉ា​ទ្រង់​ជា​ថ្ម​ដា​ដ៏​នៅ​អស់​កល្ប​ជា​និច្ច។» (អេសាយ ២៦:៤ ) អាន​បន្ថែម