អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    បង្កើត​រាល់គ្រប់​អ្វីៗ

    «ដ្បិត​ព្រះ​អង្គ​បាន​បង្កើត​រាល់​គ្រប់​អ្វីៗ​ទាំង​អស់​តាមរយៈ​ព្រះ​បន្ទូល​របស់​ទ្រង់ ហើយ​រាល់​គ្រប់​អ្វីៗ​ទាំង​អស់​ក៏​ស្ដាប់​បញ្ញត្តិ​របស់​ទ្រង់ ហើយ​វា​ក៏​វិល​ទៅ​ធាតុ​ដើម​នៃ​ធម្មជាតិ​របស់​វា​វិញ​ផង​ដែរ។» (Augustine) អាន​បន្ថែម