អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    សូម​ភ្លក់

    «ឱ​សូម​ភ្លក់​មើល​ឲ្យ​ដឹង​ថា ព្រះ​យេហូវ៉ា​ទ្រង់​ល្អ​ចុះ មាន​ពរ​ហើយ មនុស្ស​ណា​ដែល​ពឹង​ជ្រក​ក្នុង​ទ្រង់។» (ទំនុកដំកើង ៣៤:៨) អាន​បន្ថែម