អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    នាង​នឹង​ប្រសូត

    នាង​នឹង​ប្រសូត​បុត្រា​១ ហើយ​អ្នក​ត្រូវ​ថ្វាយ​ព្រះនាម​ថា «យេស៊ូវ» ព្រោះ​បុត្រ​នោះ​នឹង​ជួយ​សង្គ្រោះ​រាស្ត្រ​ទ្រង់ ឲ្យ​រួច​ពី​បាប (ម៉ាថាយ ១:២១) អាន​បន្ថែម