អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ឈរ​នៅលើ​ផែនដី

    «ប៉ុន្តែ​ឯ​ខ្ញុំ‍ៗ​ដឹង​ថា​អ្នក​ដែល​លោះ​ខ្ញុំ​ទ្រង់​មាន​ព្រះ​ជន្ម​រស់​នៅ ហើយ​ដល់​ជាន់​ក្រោយ ទ្រង់​នឹង​មក​ឈរ​នៅ​លើ​ផែន​ដី។» (យ៉ូប ១៩:២៥) អាន​បន្ថែម