អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ជំនុំជម្រះ

    ព្រះវរបិតា​ទ្រង់​មិន​ជំនុំជម្រះ​អ្នក​ណា​ទេ ទ្រង់​បាន​ប្រគល់​គ្រប់​ការ​ជំនុំជម្រះ ដល់​ព្រះរាជបុត្រា​វិញ (យ៉ូហាន ៥:២២) អាន​បន្ថែម