អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ការ​ស្លាប់-រស់

    «ប្រសិន​បើ​យើង​បាន​ស្លាប់​ជាមួយ​ព្រះ​អង្គ យើង​ក៏​នឹង​រស់​ជាមួយ​ព្រះ​អង្គ​ដែរ។» (២ធីម៉ូថេ ២:២២ គកស) More