អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ត្រូវ​ប្រដាប់​ខ្លួន

    «គឺ​ត្រូវ​ប្រដាប់​ខ្លួន ដោយ​ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទ​វិញ ហើយ​កុំ​ឲ្យ​ផ្គត់ផ្គង់ ដើម្បី​នឹង​បំពេញ​សេចក្តី​ប៉ងប្រាថ្នា ខាង​ឯ​សាច់​ឈាម​ឡើយ»។ (រ៉ូម ១៣:១៤) អាន​បន្ថែម