អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    មិន​ចេះ​សុគត​ទៀត​

    «ដោយ​ដឹង​ថា ដែល​ព្រះ​គ្រីស្ទ​មាន​ព្រះ​ជន្ម​រស់​ពី​ស្លាប់​ឡើង​វិញ នោះ​ទ្រង់​មិន​ចេះ​សុគត​ទៀត​ឡើយ ព្រោះ​សេចក្ដី​ស្លាប់​គ្មាន​អំណាច​លើ​ទ្រង់​ទៀត។» (រ៉ូម ៦:៩) អាន​បន្ថែម