អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ពួក​រើស​តាំង​

    «តើ​អ្នក​ណា​នឹង​ចោទ​ប្ដឹង​ពី​ពួក​រើស​តាំង​របស់​ព្រះ​បាន ដ្បិត​គឺ​ជា​ព្រះ​ហើយ ដែល​ទ្រង់​រាប់​គេ​ជា​សុចរិត។» (រ៉ូម ៨:៣៣)​​ អាន​បន្ថែម