អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    សាច់​ដុំ

    «ជំនឿ​ប្រៀប​ដូច​ជា​សាច់ដុំ​អញ្ចឹង បើ​លោក​អ្នក​កាន់​តែ​ហ្វឹកហាត់ នោះ​វា​នឹង​កាន់​តែ​ខ្លាំង​ឡើងៗ។» (John Piper) អាន​បន្ថែម