អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    សូមបោះបង់ចោលភាពកំជិល

    «សូមបោះបង់ចោលភាពកំជិល ភាពល្ហិតល្ហៃ ភាពគ្មានការកក់ក្ដៅរបស់លោកអ្នក ឬក៏អ្វីណាមួយផ្សេងទៀតដែលរារាំងលោកអ្នកមិនឲ្យមានជីវិតបរិសុទ្ធ និងសេចក្ដឹស្រឡាញ់ដែលបរិសុទ្ធសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទដែលជាព្រះស្វាមីនៃព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់លោកអ្នក។ ចូរយកទ្រង់ធ្វើជាប្រភព ជាចំណុចស្នូល និងបរិមាណរង្វាស់នៃរាល់គ្រប់ចំណុចនៃជម្រើសនៃរាល់ប្រភេទនៃភាពអរសប្បាយ»។ (Charles Spurgeon) អាន​បន្ថែម