អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ហោរា ហាបាគុក

    «ហោរា ហាបាគុក សម្លឹង​មើល​ទៅ​ឯ​ព្រះ​ជាម្ចាស់ ហើយ​គាត់​ក៏​ឈប់​មើល​បញ្ហា​របស់​ខ្លួន។ នេះ​ហើយ​គឺ​ជា​មូល​ដ្ឋាន​ពិត​នៃ​ការ​មាន​សន្តិភាព​ខាង​ឯ​វិញ្ញាណ។» (Martyn Lloyd-Jones) អាន​បន្ថែម