អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ​មាន​បុត្រ​១​កើត​ដល់​យើង

    «ដ្បិត​មាន​បុត្រ​១​កើត​ដល់​យើង ព្រះ​ទ្រង់​ប្រទាន​បុត្រា​១​មក​យើង​ហើយ ឯ​ការ​គ្រប់​គ្រង​នឹង​នៅ​លើ​ស្មា​របស់​បុត្រ​នោះ ហើយ​គេ​នឹង​ហៅ​ព្រះ​នាម​ទ្រង់​ថា ព្រះ​ដ៏​ជួយ​គំនិត​យ៉ាង​អស្ចារ្យ ព្រះ​ដ៏​មាន​ព្រះ​ចេស្ដា ព្រះ​វរ​បិតា​ដ៏​គង់​នៅ​អស់​កល្ប នឹង​ជា​ម្ចាស់​នៃ​មេត្រី​ភាព» (អេសាយ ៩:៦) អាន​បន្ថែម