អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    រូបអង្គ​ព្រះជាម្ចាស់​សំខាន់​បំផុត

    នេះ​មាន​ន័យ​ថា ព្រះជាម្ចាស់​បាន​ញែក​ពួកគេ​ទុក ដើម្បី​នឹង​បង្ហាញ ហើយ​ឆ្លុះបញ្ចាំង​ពី​ចរិតលក្ខណៈ​របស់​ទ្រង់ និង​សិរីល្អ​របស់​ទ្រង់​ដល់​សាសន៍​ដទៃ​ទៀត​ដោយ​ការ​ធ្វើ​តាម​ក្រឹត្យវិន័យ​ដែល​ទ្រង់​បាន​ប្រទាន​ដល់​ពួកគេ (ដូច​ដែល​លោក អ័ដាម គួរតែ​បាន​ធ្វើ​ដែរ)។ អាន​បន្ថែម