អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ចូរ​អរ​ព្រះ​គុណ​

    «ចូរ​អរ​ព្រះ​គុណ​ក្នុង​គ្រប់​ការ​ទាំង​អស់ ពី​ព្រោះ​ព្រះ​ទ្រង់​សព្វ​ព្រះ​ហឫទ័យ​ឲ្យ​អ្នក​រាល់​គ្នា​ធ្វើ​យ៉ាង​ដូច្នោះ ដោយ​នូវ​ព្រះ​គ្រីស្ទ​យេស៊ូវ» (១ថែស្សាឡូនីច ៥:១៨) អាន​បន្ថែម