អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ​ធ្វើ​​គំរូ​​ក្នុង​ការ​ប្រព្រឹត្ត

    ១ធីម៉ូថេ ៤:១២ ចែង​ថា «កុំ​ឲ្យ​អ្នក​ណា​មើល​ងាយ​អ្នក ដោយ​ព្រោះ​អ្នក​នៅ​ក្មេង​ឡើយ ផ្ទុយ​ទៅ​វិញ ចូរ​ធ្វើ​ជា​គំរូ​ដល់​ពួក​អ្នក​ជឿ​ខាង​ឯ​ពាក្យ​សម្ដី ការ​ប្រព្រឹត្ត សេចក្ដី​ស្រឡាញ់ ជំនឿ និង​សេចក្ដី​បរិសុទ្ធ» (គគខ)។ ទោះ​បី​ជា​លោក ធីម៉ូថេ នៅ​ក្មេង​នៅ​ឡើយ​ក៏​ដោយ ក៏​សាវ័ក ប៉ុល នៅ​តែ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​គាត់​ឲ្យ​រស់​នៅ​ដោយ​ធ្វើ​ជា​គំរូ​ដល់​អ្នក​ដទៃ​ដែរ ដើម្បី​ឲ្យ​គេ​ឃើញ ហើយ​ត្រាប់​តាម​គាត់ ពោល​គឺ​ឲ្យ​គាត់​រស់​នៅ​ក្នុង​របៀប​មួយ​ដែល​បង្ហាញ​ថា គាត់​ពិត​ជា​មាន​លក្ខណៈ​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ដទៃ​ចង់​ត្រាប់​តាម។ អាន​បន្ថែម