អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ពួក​គ្រីស្ទាន

    «តែ​បើ​រង​ទុក្ខ ដោយ​ព្រោះ​ជា​ពួក​គ្រីស្ទាន​វិញ នោះ​កុំ​ឲ្យ​ខ្មាស​ឲ្យ​សោះ ចូរ​សរសើរ​ដំកើង​ដល់​ព្រះ ដោយ​ព្រោះ​នាម​នោះ​វិញ» (១ពេត្រុស ៤:១៦) អាន​បន្ថែម