អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ​គ្មាន​ក្ដី​ស្រឡាញ់

    «តែ​អ្នក​ណា​ដែល​គ្មាន​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់ នោះ​មិន​ស្គាល់​ព្រះ​វិញ ពី​ព្រោះ​ព្រះ​ទ្រង់​ជា​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់​នោះ​ឯង» (១យ៉ូហាន៤:៨) More