អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    មុខ​ទី​ជំនុំជំរះ​របស់​ព្រះគ្រីស្ទ

    «ដ្បិត​យើង​ទាំង​អស់​គ្នា​ត្រូវ​ទៅ​នៅ​មុខ​ទី​ជំនុំជំរះ​របស់​ព្រះគ្រីស្ទ ដើម្បី​ឲ្យ​គ្រប់​គ្នា​បាន​ទទួល​តាម​ការ​ដែល​បាន​ធ្វើ ពី​កាល​នៅ​ក្នុង​រូបកាយ​រៀង​ខ្លួន ទោះ​ល្អ​ឬ​អាក្រក់​ក្តី។»​ (២កូរិនថូស ៥:១០) អាន​បន្ថែម