អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    កូន​អើយ

    «ដូច្នេះ កូន​អើយ ចូរ​មាន​កំឡាំង​ឡើង​ដោយ​សារ​ព្រះ​គុណ ដែល​នៅ​ក្នុង​ព្រះ​គ្រីស្ទ​យេស៊ូវ » (២ធីម៉ូថេ ២:១) អាន​បន្ថែម