អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ព្រះ​អម្ចាស់​រស់ឡើងវិញ

    «ព្រះ‌ទ្រង់​បាន​ទាំង​ប្រោស​ឲ្យ​ព្រះ‌អម្ចាស់​រស់​ឡើង​វិញ ហើយ​នឹង​ប្រោស​ឲ្យ​យើង​រាល់​គ្នា​រស់​ឡើង​ដែរ ដោយ‌សារ​ព្រះ‌ចេស្តា​នៃ​ទ្រង់។» (១កូរិនថូស ៦:១៤) More