អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ជា​ខ្លាំង​ដល់​ម្ល៉េះ

    «ពួក​ស្ងួន​ភ្ងា​អើយ បើ​ព្រះ​បាន​ស្រឡាញ់​យើង​រាល់​គ្នា​ជា​ខ្លាំង​ដល់​ម្ល៉េះ នោះ​ត្រូវ​ឲ្យ​យើង​ស្រឡាញ់​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក​ដែរ។» (១យ៉ូហាន ៤:១១) More