អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ​នៅ​ក្នុង​ព្រះ​រាជ​បុត្រា​

    «នេះ​ហើយ​ជា​សេចក្ដី​បន្ទាល់​នោះ គឺ​ថា ព្រះ​ទ្រង់​បាន​ប្រទាន​ជីវិត​ដ៏​នៅ​អស់​កល្ប​ជា​និច្ច​មក​យើង​រាល់​គ្នា ហើយ​ជីវិត​នោះ គឺ​នៅ​ក្នុង​ព្រះ​រាជ​បុត្រា​នៃ​ទ្រង់» (១យ៉ូហាន ៥:១១) អាន​បន្ថែម