អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ជាប់​អស់កល្ប​ជានិច្ច

    «តែ​ឯ​ព្រះ​បន្ទូល​នៃ​ព្រះ​អម្ចាស់ នោះ​នៅ​ជាប់​អស់​កល្ប​ជា​និច្ច​វិញ គឺ​ជា​ព្រះ​បន្ទូល​នេះ ដែល​បាន​ផ្សាយ​មក​អ្នក​រាល់​គ្នា​ហើយ។» (១ពេត្រុស ១:២៥) អាន​បន្ថែម