អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ជា​ជាង​ការ​អាក្រក់

    «ដ្បិត​បើ​ព្រះ​ទ្រង់​សព្វ​ព្រះ​ហឫទ័យ​ឲ្យ​អ្នក​រាល់​គ្នា​រង​ទុក្ខ នោះ​ស៊ូ​រង​ដោយ​ព្រោះ​ការ​ល្អ​ជា​ជាង​ការ​អាក្រក់។» (១ពេត្រុស ៣:១៧) More