អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ដំណឹង​ពី​ឈើ​ឆ្កាង

    «ដ្បិត​ដំណឹង​ពី​ឈើ​ឆ្កាង នោះ​ជា​សេចក្តី​ចំកួត ដល់​អស់​អ្នក​ដែល​កំពុង​តែ​វិនាស តែ​ជា​ព្រះចេស្តា​នៃ​ព្រះ ដល់​យើង​រាល់​គ្នា​ដែល​កំពុង​តែ​បាន​សង្គ្រោះ​វិញ» (១កូរិនថូស ១:១៨) អាន​បន្ថែម