អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ឥត​រង្គើ

    «បាន​ជា​បង​ប្អូន​ស្ងួន​ភ្ងា​អើយ ចូរ​កាន់​យ៉ាង​ខ្ជាប់​ខ្ជួន ដោយ​ឥត​រង្គើ ទាំង​ធ្វើ​ការ​ព្រះ​អម្ចាស់ ឲ្យ​បរិបូរ​ជា​ដរាប​ចុះ ដោយ​ដឹង​ថា ការ​ដែល​អ្នក​រាល់​គ្នា​ខំ​ប្រឹង​ធ្វើ​ក្នុង​ព្រះ​អម្ចាស់ នោះ​មិន​មែន​ឥត​ប្រយោជន៍​ទេ។» (១កូរិនថូស ១៥:៥៨) អាន​បន្ថែម